EDC – Seguiment i Avaluació

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital i valora l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius exposats en la següent graella.