Treballem per projectes

 • Hem de vetllar per una formació integral de la persona en el desenvolupament de les competències per a la vida.

 • Els aprenentatges que s’han de realitzar han d’estar adreçats a resoldre situacions de la vida quotidiana des d’un enfocament globalitzador.

 • L’educació ha d’incidir sobre la capacitat d’organitzar, interpretar, donar sentit i assimilar críticament valorant la gran quantitat d’informació que rebem constantment, així com també ha de vetllar en el learnhability per donar resposta a l’aparició de nous perfils professionals.

L’aprenentatge basat en projectes esdevé una eina útil en aquesta societat perquè potencia l’aprenentatge de presa de decisions, de tractament de la informació i d’autoavaluació per conèixer què sabem, què no sabem i com podem plantejar-nos nous objectius.

Segons la neurociència i amb els estudis de com aprenem les persones, l’’aprenentatge és una necessitat vital: des que naixem, les persones explorem, investiguem, regulem els nostres aprenentatges i les nostres conductes, aprenem al nostre ritme…

L’aprenentatge, però perquè es doni de forma natural ha de ser quelcom significatiu, funcional, en societat, compartit, emocional.

Així doncs, cal utilitzar un procediment didàctic basat en la singularitat de l’aprenentatge que permeti atendre els diferents estils i ritmes d’aprenentatge. La metodologia d’aprenentatge basat en projectes procura promoure l’autoaprenentatge, l’autonomia personal i el treball en equip, aspectes claus per potenciar les capacitats personals.

Sovint ens basem en problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de presa de decisions; que donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i que culminen en una presentació o un producte real.

Les premisses:

 • fomentar l’autonomia dels infants, que aquests siguin els principals protagonistes del seu propi aprenentatge,
 • basar-se en un tema significatiu per a l’alumnat i guiat per una pregunta marc vinculada a la realitat,
 • implicar una investigació, així com l’ús de les noves tecnologies,
 • centrar-se en el treball interdisciplinari, atendre la diversitat,
 • que tingui en compte una avaluació formativa,
 • que es desenvolupi a través de l’aprenentatge cooperatiu i que potenciï habilitats socials com aprendre a pensar i saber estar.

La nostra escola ha fet una reflexió i ha tret les següents conclusions:

 • Els projectes poden partir de: els interessos dels alumnes, l’escola i  imprevistos com noticies, naixement d’un germà, un hort en construcció, …

 • Han de ser interdisciplinaris.

 • Han de partir d’una BONA PREGUNTA.

 • Partim dels coneixements previs dels alumnes: què sabem ja del tema?

 • Farem una reflexió sobre el ROL DEL MESTRE I ROL DE L’ALUMNE.

 • METODOLOGIA: usarem investigació (mètode científic), observació, experimentació/ manipulació. Farem hipòtesis de treball, buscarem dades, verificarem i treurem conclusions o resoldrem la BONA PREGUNTA. Si no es pot resoldre, també pot ser una bona resposta. Potenciarem el treball cooperatiu.

 • AVALUACIÓ: coavaluació, autoavaluació. Rúbriques, bases d’orientació, carpetes d’aprenentatge, proves competencials…

 • PRODUCTE FINAL: acabar amb una explicació, un experiment, resolució del dubte plantejat, conclusió final que s’ha de transmetre: revista, bloc de l’escola..

Tot aquest plantejament es basa en:

 • promoure constantment una relació entre el pensar, el fer i el comunicar, en les diferents parts del cicle d’un projecte,

 • obrir la possibilitat a introduir activitats de diversa índole que promoguin el mètode científic real, fer-se preguntes, fer prediccions, buscar evidències, experimentar, mesurar, analitzar, treure conclusions, comunicar-les…,

 • afavorir la transferència dels models teòrics treballats, a través de l’ús d’eines i fonts variades,

 • potenciar tant el treball individual com el treball cooperatiu i

 • estimular la reflexió i l’autoavaluació de forma sistemàtica.