EDC – Normativa de documentació bàsica

En aquest apartat es recullen tots els documents del centre que fan referència a aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura pel que fa a centre.

NOFC

Bàsicament, apareix en quatre aspectes:

 • 1. Funcions encomanades al/ a la Coordinadora Digital de centre:
  1. Proposar a l’Equip Directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i audiovisuals,  i per a l’adquisició de nous materials.
  2. Assessorar  l’Equip Directiu i el professorat en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Educació sempre i quan en tingui la formació prèvia.
  3. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics, telemàtics i audiovisuals del centre.
  4. Assessorar el professorat en la utilització de programes educatius i equipaments informàtics/audiovisuals en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
  5. Ser el/la responsable del material d’arxiu, del seu ordre, catalogació i divulgació.
  6. Seleccionar el material aportat que s’hagi de traspassar pel manteniment de la pàgina web del centre.
  7. Promoure i col·laborar amb els mestres en l’hàbit de documentar les experiències que es porten a terme.
  8. Aquelles altres tasques que el Director/a li encomani en relació amb els recursos audiovisuals que li pugui assignar el Departament d’Educació.
 • 2. Normativa d’utilització dels ordinadors a l’aula de cicle superior: 

  Principi bàsic: L’ordinador al centre és una eina de treball i aprenentatge

  Cal començar recordant dos principis fonamentals coneguts per tothom:

  1. El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i anuncia i ordena el que cal fer en cada moment.
  2. L’ordinador, a l’ escola, és una eina de treball.

  A classe:

  Per tal d’optimitzar la utilització de l’ordinador com a eina d’estudi, cal observar en tot moment les instruccions bàsiques que dona el professorat (arrencar l’ordinador, obrir i tancar tapes…).

  Cal tenir molta cura amb el maquinari propi i amb el de la resta de companys/es.

  L’ordinador és de l’alumne/a i ell/a ha de prendre les mesures necessàries per evitar el seu furt, les avaries i els accidents.

  L’alumnat serà responsable de les avaries que pugui causar en els ordinadors d’altres persones.

  Hi ha quatre normes molt bàsiques que l’alumnat ha de saber en tot moment:

  1. Els ordinadors s’usaran només dins de l’escola. Per ara es valora que no hi ha la necessitat d’endur-se’l a casa cada dia. Es podrà dur a casa en cas excepcional i de necessitat argumentada.
  2. Les bateries han d’estar carregades a l’ inici de les classes.
  3. L’ordinador s’utilitza en funció del que diu el professorat a l’ inici de la classe. L’alumnat retirarà el portàtil de l’armariet.
  4. Quan l’ordinador no s’utilitza, l’alumnat el té guardat a l’armariet.

  Aquestes normes bàsiques es concreten de la manera següent:

  1. En cap cas es faran tasques diferents amb l’ordinador de les que indiqui el professorat.
  2. L’alumnat haurà d’apagar els ordinadors després de cada sessió de classe i guardar-los a l’armariet.
  3. Els ordinadors es guardaran a l’armariet de l’aula a l’hora d’esbarjo i quan l’alumnat hagi de canviar a una altra aula on no sigui necessari el seu ús.
  4. Al final del dia, l’alumnat haurà de guardar l’ordinador i deixar-lo carregat a l’armariet. El professorat tancarà l’armariet amb clau.
  5. Els ordinadors no es podran utilitzar mai al pati.
  6. Els armariets hauran d’estar sempre tancats amb clau
  7. Hem d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments.
  8. Cal evitat cops a les taules i moviments bruscos.
  9. No és permès connectar-se a pàgines d’Internet diferents a les que el professorat indiqui.
  10. El professorat retirarà l’ordinador quan se’n faci un mal ús.
  11. No es poden instal·lar als ordinadors, jocs ni programes que distreguin la tasca d’estudi.
  12. L’ordinador no pot emmagatzemar material audiovisual de continguts inapropiats per l’edat de l’alumnat (violència, racisme, xenofòbia, pornografia….)
  13. No es permet ni l’ús ni emmagatzematge de cap programa que s’utilitzi per incomplir les pautes de funcionament pel bon ús dels ordinadors portàtils. Tampoc es permet l’ús de jocs i programes executats amb qualsevol navegador (Mozilla, Explorer, Chrome, Opera, etc,…..
  14. L’ordinador pot ser revisat pel coordinador informàtic o la direcció quan es cregui oportú. Durant aquest període de revisió l’ordinador romandrà al centre i podrà ser formatat per tal de deixar-lo en el seu estat inicial.

  Incidències tècniques i protocol:

  En cas que el Chromebook no vagi bé, s’avisarà a la Coordinadora digital.

  L’alumnat que, intencionadament o per un ús inadequat, causin desperfectes als dispositius donats es farà responsable de la reparació dels danys. Aquesta despesa serà proporcional al desperfecte ocasionat:

  • Pantalla trencada: 100eu
  • Teclat trencat: 80 eu
  • Cop o desperfectes a l’estructura (frontissa, carcasa posterior, tapa,…) però l’equip segueix operatiu: 70 eu
  • Pèrdua de carregador: 20 eu

  L’escola procedirà a demanar fer efectiu el pagament d’aquests desperfectes en el moment que se’n tingui coneixement. Com a mesures de prevenció, l’escola va fent a l’alumnat recordatoris periòdics del bon ús.

  En cas que la responsabilitat del desperfecte correspongui a diversos alumnes, es repartirà el pagament i la responsabilitat entre l’alumnat implicat i les seves respectives famílies.

  El professor/a posarà un full d’incidències i aplicarà la mesura correctora que cregui oportuna acordada conjuntament amb direcció. Si l’alumne/a reincideix es considerarà una falta greu que serà sancionada segons estableix el reglament de drets i deures de l’alumnat.

  El mal ús dels ordinadors pot ser objecte de sanció, de la mateixa manera que passa amb els desperfectes ocasionats a d’altres estris i instal·lacions del centre. Això comportarà que la família es faci càrrec de pagar una quantitat econòmica per l’ús inadequat del dispositiu  i què els danys, desperfectes lleus o greus en l’ordinador, tinguin una sanció econòmica proporcional al desperfecte ocasionat.

  Cada curs es pasarà un document de compromís que hauran de signar alumne si famílies amb les responsabilitats adquirides.

 • 3. Comunicació amb les famílies

  Hi ha un apartat en que es parla exclusivament d’això.

 • 4. Drets d’imatge i protecció de dades

  Drets d’imatge

  Les escoles, siguin de titularitat pública o privada, poden tractar les dades personals del seu alumnat que siguin necessàries per a l’exercici de la seva funció educativa i orientadora. Així ho estableix la LOE que habilita el tractament de les dades dels alumnes amb aquesta finalitat des del moment que l’alumne s’incorpora a l’escola. La LOE també habilita l’escola, si escau, perquè cedeixi dades dels alumnes, com ara del centre on hagi estat escolaritzat anteriorment cap al nou centre on l’alumne segueixi els seus estudis. Així mateix, la LOE habilita les escoles per al tractament de dades de categories especials, el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes. Per totes aquelles altres funcions que no formin part de la funció docent i orientadora dels centres, caldrà buscar la base jurídica per a tractar-les (consentiment, contracte, interès públic, etc.)

  Pel que fa a les dades relatives als seus treballadors, les escoles poden tractar les dades del seu personal sense necessitat del seu consentiment, quan es tracta de dades necessàries per mantenir o complir la relació laboral o administrativa que mantinguin amb el centre.

  El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’article 3 d’aquesta Llei admet la validesa del consentiment atorgat pels menors i incapaços si les seves condicions de maduresa ho permeten, d’acord amb la legislació civil. En conseqüència, és necessari  haver obtingut el consentiment pertinent abans de publicar imatges d’alumnes on aquests siguin clarament identificables, en els webs dels centres educatius, xarxes socials o en revistes o publicacions d’àmbit educatiu editades pel centre.

  Aquest consentiment no inclou l’autorització d’imatges clarament identificables, que s’obtenen per qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat a ser reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública.

  D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada apareix merament com accessòria dintre de l’esdeveniment o quan les persones que hi apareixen no es poden identificar. En aquests casos no cal el consentiment.

  El director o directora del centre públic o el o la titular del centre privat són responsables únicament d’allò que es capti dins del recinte del centre. Qualsevol captació d’imatge efectuada dins del recinte del centre requereix l’autorització prèvia del director o directora o del o de la titular, autorització que s’ha d’acreditar degudament. Si les imatges identifiquen persones, cal el consentiment exprés de les persones afectades o dels seus representants legals, que ha d’explicitar la finalitat concreta de la captació. El director o directora del centre públic, o, si escau, el o la titular del centre privat, no és responsable de la captació d’imatges en espais públics externs al centre.

  Per obtenir el consentiment quan aquest sigui necessari, el centre ha d’informar de la possibilitat de publicar al web del centre o en revistes o publicacions d’àmbit educatiu editades pel centre, imatges o dades personals de l’alumne en activitats lectives, complementàries o extraescolars.

  Hi ha les autoritzacions de drets d’imatge que es donen a inici de l’escolaritat per tal de sortir en pàgina web, blocs, xarxes socials,  revistes del centre i extraescolars. Si alguna família decideix no autoritzar es vetllarà per la seva seguretat i es taparà la cara de l’alumne o es farà que no surti mostrant-se de manera recognoscible.

  Tractament d’imatges i veu 

  Cal transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d’un mateix i de la resta de persones. Els alumnes han de saber que no poden fer fotos ni vídeos a d’altres alumnes o persones sense el seu consentiment, ni fer-ne difusió a les xarxes socials.

  Si es requereix, l’autorització ha d’especificar:

  • Finalitat a què es destinaran les dades.
  • Durada de l’autorització (es recomana que sigui cada curs).
  • Mitjà de difusió (especificar el mitjà: web , fires, jornades…)
  • Tipus d’accés: restringit o obert.
  • Temps de conservació de les dades o criteris per determinar-ho.

  Protecció de dades

  En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’escola garanteix que les dades que es demanaran a les famílies seran adequades, pertinents i es limitaran al que sigui necessari en relació amb els fins per als quals es tracten. En ser una escola de primària, on tots els alumnes són menors de 14 anys, per aquells tractaments no inclosos en la funció docent i orientadora dels centre, caldrà el consentiment dels pares o tutors.

  En el moment de la matrícula, es passarà a les famílies el document informatiu de consentiment de tractament de dades per la seva signatura.

  Difusió d’imatges i veu en blogs, xarxes socials o internet obert

  S’ha de demanar un consentiment a les famílies o tutors legals.

  Imatges captades per famílies/tutors dels alumnes en actes o activitats organitzades pel centre

  Si les famílies graven en actes escolars es considera que el tractament es circumscriu a activitats exclusivament personals o domèstiques, les quals queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades, dacord amb l’article 2.2.c. del Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i l’article 2.2.a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPGD).

  La direcció ha de notificar als assistents a aquests actes, amb caràcter previ, si podran gravar imatges o veus dels participants i, en tot cas, que les gravacions podran ser utilitzades únicament i exclusivament de forma personal i domèstica.

  Els familiars han de tenir en compte que no poden publicar o difondre aquest tipus de dades a Internet, xarxes, blogs…tret que hagi obtingut el consentiment de tots aquells que apareixen a la gravació o, si són menors de 14 anys, dels pares o tutors legals.

  Imatges i veu captades per tercers

  Si la gravació es fa per encàrrec del centre educatiu, dintre d’actes o activitats no lectives, és el centre el responsable d’obtenir el consentiment, lliure i informat, dels alumnes o, si s’escau, dels pares o tutors.

  Si es tracta d’un tercer que capta la imatge o veu per a les seves finalitats, és aquest tercer el responsable d’obtenir el consentiment, lliure i informat, dels alumnes o familiars/tutors amb caràcter previ a la gravació.

  Ús de serveis i recursos d’Internet

  La direcció és la responsable del tractament de dades de qualsevols dels serveis que decideixi contractar, en què s’inclouen plataformes i/o serveis a Internet.

  Les plataformes o serveis contractats han de permetre el control, per part del centre,dels continguts que es puguin publicar, i de manera molt significativa d’aquells que puguin publicar els alumnes, en especial els que tinguin continguts multimèdia(fotografies, vídeos i gravacions de veu).

  Els centres o serveis educatius han d’informar sempre els alumnes, pares o tutors legals de la utilització de tecnologies a l’aula, així com de les aplicacions mòbils (app)que tractin dades personals dels alumnes: la seva funcionalitat, finalitat i de la responsabilitat que es pugui derivar, si és el cas, per possibles mals usos fora de l’àmbit educatiu.

  Edició de materials en blogs i espais web del centre

  Per editar materials que han elaborat alumnes en blogs, altres espais web i altres espais de comunicació del centre, amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa, cal la cessió corresponent del dret de comunicació pública. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor o autora en qüestió no aparegui clarament identificat, i s’estén a realitzacions com ara els treballs i projectes de recerca i altres de similars.

PEC

En el punt 5 parla de la comunicació família- escola i escola- família en la que fa esment en la utilització del mail, web i Instagram per a que les famílies puguin saber què fan els seus fills i filles.

En el punt 10 també parlem de les tecnologies en l’àmbit educatiu. En aquest cas, l’alumnat treballa amb la plataforma GSuite i disposa de correu electrònic  des de 1r de primària amb autorització prèvia de les famílies.

També com en l’àmbit administratiu seguim la normativa de protecció de dades i es demanen les autoritzacions pertinents.

PROJECTE DE DIRECCIÓ

Parla del Pla TAC que es va realitzar el curs 20-21 i, que actualment, es substitueix per l’Estratègia Digital de Centre.