EDC – Diagnosi

Com a centre hem realitzat diferents enquestes a l’alumnat, famílies i docents per tal de saber en quin punt ens trobem i poder identificar millor les fortaleses i debilitats en relació a les competències digitals.

Les eines utilitzades han estat les enquestes Selfie (professorat i alumnat) i Google forms per a les famílies.

A continuació us mostrem els resultats:

Selfie School report

Selfie for Teacher

Enquesta digital Famílies

A continuació us exposem els PUNTS FORTS i PUNTS FEBLES que en podem extreure:

ALUMNES

 • L’alumnat valora que fa un bon ús en l’ús de les xarxes i documents col·laboratius.

 • Aspectes de seguretat: tancar sessió.

 • Reconèixer fonts fiables.

 • Ordenar la informació als núvols.

 • Ser més eficients amb les cerques per internet.

DOCENTS

 • Debat sobre xarxes i ús d’eines col·laboratives amb entitats externes.

 • Els docents coneixen i valoren positivament l’estructura dels documents de centre.

 • Hi ha protocol d’actuacions en cas de fer un mal ús de les eines i dispositius digitals.

 • Hi ha bona predisposició per part del claustre per a les formacions proposades.

 • Es fa un bon ús de l’EVA a partir de 4t.

 • Sistematitzar el treball de drets d’autoria amb l’alumnat.

 • Hi ha diversitat de competència digital docent al claustre.

 • Caldria actualitzar la competència digital de l’alumnat al nou currículum.

 • Incidir en incloure la competència digital de l’alumnat a les programacions.

 • Incidir en el treball de seguretat a la xarxa i la comunicació assertiva.

CENTRE

 • L’equip directiu exerceix un bon lideratge en l’ús de les eines digitals.

 • Tenim una bona comunicació amb les famílies a través del correu electrònic.

 • Les famílies valoren positivament la comunicació per part del centre i la pàgina web.

 • Els alumnes de 6è i 5è disposen de dispositiu per a l’ús escolar.

 • No disposem de suficients dispositius per als alumnes del centre (excepte 5è i 6è).

 • La connexió wifi no arriba a tota l’escola.

 • Les famílies estan interessades en conèixer l’ús d’algunes eines digitals que utilitza el centre.

 • No hi ha pla d’acollida digital per a mestres.